Vi ger unga människor bättre förutsättningar för framtiden


Trygghetsarbete


Nya Munkens trygghetsmål

  • Alla har rätt att känna sig trygga på Nya Munken.
  • Ingen ska utsättas för kränkande behandling och/eller diskriminering på Nya Munken.
  • Alla arbetar för att motverka kränkande behandling och diskriminering.
  • Alla ska känna att de blir respekterade av såväl medarbetare som elever.
  • Alla – elever, vårdnadshavare samt medarbetare ska veta vem de kan vända sig till om de behöver hjälp.

Mentorn

En förutsättning för att vi ska uppnå målen för vår verksamhet är att vi lyckas skapa en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. När det finns en god anda, ett öppet och positivt klimat i klassrummet och i skolan som helhet underlättar det möjligheterna till måluppfyllelse. Eleven ska känna trygghet och flera delar är nödvändiga för att skapa ett gynnsamt klimat. Det första är att varje elev känner sig sedd som individ och samtidigt synlig i en grupp. Det andra är att varje elev ges möjlighet att skaffa sig inflytande över sin och gruppens situation. Det tredje är att varje elev har en relation till sin mentor som vilar på en professionell grund och vars syfte är att stärka och utveckla eleven mot läroplanens mål.

Trygghetsarbete

Trygghetsarbetet grundar sig i en kartläggning (Trygghetsenkäten) som görs av både elever och medarbetare i slutet av varje läsår. Den första presentationen från kartläggningen får elevrådet varpå man diskuterar förslag på åtgärder hur skolan kan utveckla sitt trygghetsarbete. Därefter planerar skolledningen och Trygghetsteamet det fortsatta trygghetsarbetet på skolan med mål inför läsåret. Likabehandlingsplanen presenteras sedan för alla medarbetare och Trygghetsteamet tar fram en lightversion som läggs ut på vår hemsida.

Under året sker också kartläggningar i klasser vid behov. Resultatet analyseras och mentor tar tillsammans med Trygghetsteamet fram en plan för arbetet framåt.

Trygghetsfrågorna står högt på agendan i alla sammanhang.

Elevråd

I elevrådet arbetas det för att sammanhållningen och trivseln mellan eleverna främjas. De uppmärksammar dessutom tryggheten på skolan, i klassrummet, i korridorerna, i omklädningsrummen och i matsalen.  Elevrådet samverkar och är delaktiga i arbetet kring skolans och elevernas delaktighet, utveckling, trygghet och trivsel.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet (TT) träffas varje vecka under läsåret för planering, uppföljning och utvärdering av trygghetsarbetet och behandlar även aktuella ärenden. TT stöttar också mentorer i att genomföra elevsamtal och kartlägga situationen då kränkningar ägt rum. Gruppen består av Beatrice Barlinger – rektor, Matilda Spets – kurator, Lisette Björk – lärare, Johan Qvist – lärare, Peter Sundqvist – resurslärare, Ingela Nylander – fritidsledare och Dejan Vasic –resurslärare.

Mailadress: trygghetsteam@nyamunken.se

Likabehandlingsplan