Svarstiden är förlängd till 26 mars

Nya Munken

Förväntningar och ordningsregler

För att skapa en trygg och säker skola med studiero arbetar vi utifrån nedanstående förväntningar och ordningsregler. Inför varje läsår uppmärksammar vi förväntningar och ordningsregler och alla elever och vårdnadshavare får ta del av dem. Elever, medarbetare och vårdnadshavare på vår skola förväntas agera i enlighet med förväntningarna och följa våra gemensamma regler. Ordningsreglerna är framtagna tillsammans med skolans elevråd.

Vi förväntar oss av dig som elev

 • att du uppträder hänsynsfullt och trevligt. 
 • att du visar vänlighet och respekt för alla på skolan. 
 • att du tar ansvar för Ditt skolarbete. 
 • att du inhämtar aktuell information via Munkenportalen och dina Classroom. 
 • att du hanterar din Chromebook på ett varsamt sätt. 
 • att du passar tider. 
 • att du använder ett vårdat språk. 
 • att du hjälper till att hålla skolan ren och snygg. 
 • att du följer skolans lektionsrutiner, ordningsregler och säkerhetsföreskrifter och inte utsätter andra för fara. 
 • att du följer anvisningar och uppmaningar – även om du skulle ha en annan uppfattning – eftersom skolan har det övergripande ansvaret. 

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare 

 • att du hjälper ditt barn förstå vikten av att sköta sitt skolarbete. 
 • att du visar intresse för ditt barns skolgång. 
 • att du bidrar till en god kommunikation med skolan genom att till exempel läsa och svara på mail. 
 • att du aktivt tar del av information från skolans hemsida och Munkenportalen.
 • att ledighet för ditt barn, utöver loven, undviks i möjligaste mån. 
 • att du meddelar skolan varje dag då ditt barn är sjukt. 
 • att du närvarar på möten som skolan kallar till. 

Ni kan förvänta er av oss 

 • att vi arbetar för att skapa en trygg skolmiljö och bemöter alla med hänsyn och respekt. 
 • att vi tydliggör undervisningens mål och syfte. 
 • att vi strävar efter att stödja alla elever utifrån deras förutsättningar, så att alla elever når så långt som möjligt. 
 • att vi arbetar aktivt mot all form av mobbning och kränkande behandling.
 • att vi arbetar för allas lika värde. 
 • att vi genomför utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare varje termin.
 • att vi kontaktar vårdnadshavare då en elev uteblir från undervisningen eller inte följer våra gemensamma regler.

Ordningsregler

 • De vuxnas ledarskap ska följas för att trygghet, säkerhet och studiero ska kunna uppnås. 
 • Den elev som behöver lämna skolan under dagen måste meddela sina mentorer eller expeditionen. 
 • Inomhus använder vi inte ytterkläder under skoldagen. 
 • Läsk, godis och liknande äts utanför skolan. 
 • Rökning och snusning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler och dess närmaste omgivning.

Påföljd och konsekvenser

 • Föräldrakontakt tas alltid om elever utsätter andra för kränkande behandling, stör ordningen eller förstör skolmiljön.
 • Ersättningsskyldig blir den elev som gör åverkan på skolmiljön. Händelsen kan också i vissa fall komma att polisanmälas.

Lektionsrutin

En nyhet för höstterminen 2021 är att skolans kollegium enats om en gemensam lektionsrutin som anger vilka delar som alltid ingår i Nya Munkens lektioner. Forskning visar på fördelar med gemensamma lektionsrutiner.

Våra lärare kommer att inleda och avsluta lektionerna på samma sätt. Mål och innehåll i lektionen kommer tydligt att presenteras för eleverna. Läxor samt prov kommer kommuniceras muntligt, skriftligt och digitalt. Som en del av denna rutin kommer också alla mobiltelefoner regelmässigt samlas in under lektionstid. Läraren bestämmer om eleverna ska använda mobilerna i undervisningen.