Nya Munken

Biblioteket – mer än ett rum med böcker

Nya Munkens bibliotek är ett fokusbibliotek och vår bibliotekarie heter Clara Herner. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan, och Nya Munken är som enda friskola med i satsningen. Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:
  • vara en integrerad del av skolans verksamhet.
  • verka läsfrämjande.
  • utveckla informationskompetensen på skolan.


Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibliotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa lärhjälpmedel. Hos oss har vi dessutom tillgång till ett digitalt bibliotek med e-böcker och ljudböcker. Rektor har ansvar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet. Fokusbiblioteken har en samordnare som driver nätverket för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

Den samlade forskningen visar att bemannade skolbibliotek har stor betydelse för elevernas lärande, och det har vi tagit fasta på.