Nya Munken

Elevhälsan

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och är främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans arbete leds av skolans rektor. På Nya Munken finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- & yrkesvägledare och specialpedagog. Även skolläkare är kopplad till elevhälsan. Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

ELEVHÄLSA, DEN MEDICINSKA DELEN

Hälsobesök

Elevhälsans arbete leds av skolans rektor. På Nya Munken finns ett elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ingår rektor, två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger samt psykolog. Även skolläkare är kopplad till elevhälsan. Varje profession inom elevhälsan har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

VACCINATIONER

Elevhälsans medicinska arbete fullföljer det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats inom barnhälsovården. Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds kompletterande vaccinationer till alla elever som inte har tillräckligt vaccinationsskydd. Alla vaccinationer rapporteras i ett nationellt vaccinationsregister. I åk 9 erbjuds alla elever vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (en injektion).

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande, både individuellt och i grupp. Skolsköterska och skolläkare arbetar för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för alla elever. Vi uppmärksammar elever med funktionshinder eller kroniska sjukdomar så att deras ev. behov av anpassade förhållande i skolan bevakas.

MOTTAGNINGSARBETE

Elever kan vid behov kontakta skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Varje dag har vi Drop in kl. 11-12.

Skolläkare
Tid till skolläkarmottagning bokas via skolsköterskan.

Specialkost
För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Om eleven inte hämtar ut sin specialkost på 2 veckor behöver ny specialkost-intyg lämnas in.

Sekretess
Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kurator

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna, men har även kontakt med föräldrar och samarbetar med övrig personal på skolan. Elever och föräldrar erbjuds samtal och rådgivning inom det psykosociala området, främst för dem där stödbehovet är relaterat till skolsituationen. Samtalen kan vara stöttande, rådgivande, motiverande och utredande. Kontakten kan exempelvis handla om elevens mående, kriser, kompisrelationer, konflikter, kränkningar, svårigheter med att gå i skolan eller skolrelaterad stress. Kuratorn kan vid behov ge information om och förmedla kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället.

Kuratorn träffar även grupper/klasser och ingår i skolans trygghetsteam. Kuratorn kan ge handledning till skolans personal samt deltar i arbetet med skolans värdegrund och likabehandling. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

Psykolog

Skolan har tillgång till en psykolog. På rektorns uppdrag kan psykologen genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Psykologen kan även bidra med handledning och konsultation till skolans övriga personal. Uppdraget kan också innebära att bidra med kunskap kring psykologiska besvär samt psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling. Psykologen har tystnadsplikt.

Särskilt stöd

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd.