Nya Munken

Feedback

Vill du framföra synpunkter eller klagomål på skolverksamheten till skolans Huvudman så kan du använda formuläret nedan eller kontakta styrelsens ordförande, se kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Nya Munken är en friskola men samma krav gäller för alla utförare när det gäller ledning och ansvar för skolverksamheten.

Alla elever har rätt till god utbildning i en trygg miljö. Eleven ska få vara delaktig och eleven ska få möjlighet att berätta för läraren hur undervisningen fungerar på olika sätt. Mentor ansvarar för att varje elev får det stöd som behövs och ansvarar för att berätta för rektor vad som behövs. Respektive ämneslärare ansvarar för att planera, genomföra och följa upp sitt arbete i klassen. Lärarna är organiserade både i arbetslag där alla som jobbar med samma klass träffas och i ämneslag, där alla lärare i samma ämne samverkar.

Skolledningen leder arbetet och ska se till att varje elev får den undervisning han eller hon har rätt till. Rektor tar reda på lärarnas och elevernas behov. En del saker åtgärdar rektor själv, en del måste tas upp med huvudmannen. Skolledningen på Nya Munken består av en rektor och två biträdande rektorer som fördelar arbetet mellan sig.

Styrelsen ska som huvudmannen ska se till att det finns förutsättningar och resurser för skolans verksamhet och utveckling. På Nya Munken är styrelsen huvudman för skolverksamheten och det är styrelsen som har dialogen med rektor för att förstå skolans verksamhet och behov.

Skolverksamheten står under tillsyn av Skolinspektionen. Tillsynen utövas genom tillsynsbesök vid skolan. Protokoll från den tillsyn som genomfördes, utan anmärkning, våren 2017 finns på Skolverkets hemsida.