Nya Munken

Förväntat beteende och lektionsrutiner

Förväntat beteende

På Nya Munken använder vi PBS (Positive Behavior Support) och IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan) för att göra skolan trygg och trivsam för alla. Vi har tydliga förväntningar och regler som vi tränar på tillsammans. Vi uppmuntrar positiva beteenden och firar framgångar. Tack vare detta kan du känna dig trygg, veta hur du ska agera och ha roligt när du lär dig tillsammans med dina kamrater och lärare!

Lektionsrutiner

På Nya Munken har vi tydliga rutiner för att starta och avsluta lektioner. Dessa rutiner skapar en strukturerad och lugn miljö som gynnar elevernas inlärning och fokus under lektionerna. Planschen nedan sitter i alla lektionssalar och visar vad vi förväntar oss av dig som elev när lektionen startar och avslutas.

Som elev kan du förvänta dig att vi lärare alltid inleder och avsluta lektionerna på samma sätt. I början av lektionen får du reda på vad ni kommer att göra under lektionen och vad du kommer att få lära dig. I slutet av lektionen kommer du få en sammanfattning av innehållet och en chans att kontrollera om du nått lärandemålen. Detta säkerställer att du har förstått det som har behandlats under lektionen och ger dig möjlighet att reflektera över dina framsteg.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare 

 • att du hjälper ditt barn förstå vikten av att sköta sitt skolarbete. 
 • att du visar intresse för ditt barns skolgång. 
 • att du bidrar till en god kommunikation med skolan genom att till exempel läsa och svara på mail. 
 • att du aktivt tar del av information från skolans hemsida och Munkenportalen.
 • att ledighet för ditt barn, utöver loven, undviks i möjligaste mån. 
 • att du meddelar skolan varje dag då ditt barn är sjukt. 
 • att du närvarar på möten som skolan kallar till. 

 

Ni kan förvänta er av oss 

 • att vi arbetar för att skapa en trygg skolmiljö och bemöter alla med hänsyn och respekt. 
 • att vi tydliggör undervisningens mål och syfte. 
 • att vi strävar efter att stödja alla elever utifrån deras förutsättningar, så att alla elever når så långt som möjligt. 
 • att vi arbetar aktivt mot all form av mobbning och kränkande behandling.
 • att vi arbetar för allas lika värde. 
 • att vi genomför utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare varje termin.
 • att vi kontaktar vårdnadshavare då en elev uteblir från undervisningen eller inte följer våra gemensamma regler.

 

ORDNINGSREGLER

 • De vuxnas ledarskap ska följas för att trygghet, säkerhet och studiero ska kunna uppnås. 
 • Den elev som behöver lämna skolan under dagen måste meddela sina mentorer eller expeditionen. 
 • Inomhus använder vi inte ytterkläder under skoldagen. 
 • Läsk, godis och liknande äts utanför skolan. 
 • Rökning och snusning är enligt lag förbjuden i skolans lokaler och dess närmaste omgivning.

 

PÅFÖLJD OCH KONSEKVENSER

 • Föräldrakontakt tas alltid om elever utsätter andra för kränkande behandling, stör ordningen eller förstör skolmiljön.
 • Ersättningsskyldig blir den elev som gör åverkan på skolmiljön. Händelsen kan också i vissa fall komma att polisanmälas.